ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

บริการ

ร้านอาหารไทย และนวดแผนไทย ค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาดนอร์เวย์ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจบางประเภทที่มีคนไทยเป็นเจ้าของและมีแนวโน้มเติบโตได้ดี อาทิ ธุรกิจซักเสื้อผ้า ร้านขายวัตถุดิบอาหารไทย เป็นต้น