ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า

แม้ว่าประเทศไทยจะทำการค้ากับนอร์เวย์เป็นมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดใหญ่อื่น ๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ไทยมีการส่งสินค้าหลายชนิดทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมายังนอร์เวย์ โดยจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า สินค้าสำคัญ 10 รายการที่ไทยส่งมาขายยังนอร์เวย์ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ผักกระป๋องแปรรูป เหล็ก เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม ข้าว และผลไม้กระป๋องแปรรูป