กฎระเบียบที่ควรรู้

ต้นทุนทางธุรกิจ

ภาษีนิติบุคคล

ภาษีนิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกิจการภายใต้ชื่อของเจ้าของกิจการเอง จำเป็นต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการนั้น ๆ รวมเป็นรายได้จากการทำงานอื่น ๆ ของผู้ประกอบการเอง กล่าวคือกิจการจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ถือเป็นหน่วยภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้แยกจากเจ้าของกิจการ โดยการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนี้ จะจ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาสโดยสำนักงานสรรพากรนอร์เวย์จะทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการในปีก่อนหน้า

อนึ่งหากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นกิจการที่จดทะเบียนใหม่และเพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจในปีภาษีนั้น ๆ เจ้าของกิจการต้องติดต่อสำนักงานสรรพากรนอร์เวย์เพื่อประเมินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อทำการประเมินภาษี ซึ่งหากรายได้จริงไม่ได้เป็นไปตามประมาณการดังกล่าว สำนักงานสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษี (หรือเรียกเก็บเพิ่มเติม) ในภายหลัง นอกจากนี้ หากคู่สมรสของเจ้าของกิจการได้ช่วยทำกิจการดังกล่าวด้วย ผลประกอบการเพื่อคำนวณภาษีจะถูกคำนวณแยกกัน ระหว่างเจ้าของกิจการและคู่สมรส ทั้งนี้การจ่ายเงินหรือโอนเงินผลประกอบการจากบัญชีในนามกิจการไปยังคู่สมรสจะไม่ถูกรวมเป็นค่าจ้างสำหรับคู่สมรสตามกฏหมายนอร์เวย์ กล่าวคือ เจ้าของกิจการไม่สามารถใช้ค่าจ้างที่จ่ายให้คู่สมรสเป็นรายจ่ายสำหรับการคำนวณภาษีได้

ภาษีนิติบุคคลสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด

กิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ถือเป็นหน่วยภาษีตามกฏหมายนอร์เวย์ ดังนั้น เจ้าของกิจการร่วมจะต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมกัน โดยเจ้าของกิจการร่วมแต่ละรายจะได้รับผลประเมินภาษีเป็นรายไตรมาส และจะต้องจ่ายภาษีล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับกิจการประเภทเจ้าของคนเดียว โดยสำนักงานสรรพากรจะใช้ผลประกอบการจากปีก่อนหน้าคำนวณฐานภาษี อย่างไรก็ตาม หากเป็นกิจการเปิดใหม่ ผู้ประกอบการร่วมจะต้องแจ้งคาดการณ์ผลประกอบการเพื่อใช้คำนวณฐานภาษี โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดจะคำนวณจาก กำไร ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าของกิจการร่วม และส่วนแบ่งอื่น ๆ จากการร่วมทุน โดยมีอัตราภาษีคงที่ (flat rate) ที่ร้อยละ 27 ซึ่งแม้ว่าค่าตอบแทนสำหรับเจ้าของกิจการร่วมห้างหุ้นส่วนจำกัด จะสามารถใช้ลดหย่อนฐานภาษีได้ ซึ่งแตกต่างกับค่าตอบแทนคู่สมรสสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวที่ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ผลตอบแทนสำหรับเจ้าของกิจการร่วมดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นรายได้ของบุคคล และถูกเรียกเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

ภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัทจำกัด

บริษัทจดทะเบียนจำกัดถือเป็นหน่วยภาษีที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกจากผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ โดยใช้อัตราภาษีคงที่ (flat rate) ที่ร้อยละ 28โดยฐานภาษีจะถูกคำนวณจากรายได้ทั้งหมดของกิจการ หักรายจ่ายและค่าเสื่อมราคาทั้งหมดเว้นแต่กรณีบริษัทได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในทะเลอาณาเขตของนอร์เวย์ บริษัทจะต้องจ่ายภาษีในอัตราคงที่ (flate rate) ที่ร้อยละ 50 จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่เกิดจากการกลั่นน้ำมันและการให้บริการขนส่งน้ำมันหรือน้ำมันดิบตามท่อขนส่ง

บริษัทจดทะเบียนจำกัดจะได้รับใบแจ้งอัตราภาษีที่จะต้องชำระจำนวนสองครั้งภายในหกเดือนแรกหลังจากปีที่เปิดดำเนินกิจการหรือปีที่มีรายได้ โดยการจ่ายแต่ละครั้งจะมียอดชำระเป็นกึ่งหนึ่งของยอดภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระในปีก่อนหน้าตามกฏหมายนอร์เวย์ บวกกับส่วนต่างภาษีที่จะถูกกำหนดโดยกระทรวงการคลังของนอร์เวย์ ทั้งนี้ หากยอดรวมของอัตราภาษีทั้งหมดที่จะต้องชำระมีส่วนต่างจากยอดรวมที่กิจการต้องจ่ายจริง (โดยประเมินจากอัตราภาษีในปีก่อนหน้า) สำนักงานสรรพากรจะส่งใบแจ้งหนี้ภาษีย้อนหลังเพิ่มเติม เพื่อให้กิจการชำระภาษีให้ครบถ้วนอีกด้วย นอกจากนี้รายได้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาจากเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัท จะถูกคำนวณเป็นรายได้บุคคลธรรมดา แยกตามส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่นำมารวมเป็นรายได้ของกิจการบริษัทจดทะเบียนเพื่อคำนวนภาษีอีกต่อไป อนึ่งหากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาตินอร์เวย์ หรือไม่ได้เป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ หรือไม่ได้เป็นผู้ถือสัญชาติประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป บริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 25 สำหรับการจ่ายเงินปันผลหรือค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับบุคคลดังกล่าว และส่งเงินภาษีที่หักไว้ให้กับสำนักงานสรรพากรนอร์เวย์ต่อไป

โดยผู้สนใจสามารถ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

นอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ผู้ประกอบการในนอร์เวย์อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอื่นๆ ตามกฏหมาย อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างพนักงานที่มีประกันสังคมตามกฏหมายนอร์เวย์ (หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 7.8) และเงินสมทบประกันสังคม (Social Security Fund) โดยจะหักในอัตราที่แตกต่างกันตามแต่พื้นที่ที่บริษัทมีกิจกรรมทางธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 0 – 14.1 ภาษีโรงเรือนและอาคาร (Real estate Tax) โดยจะจ่ายแตกต่างกันตามแต่พื้นที่ของอาคารและข้อกำหนดท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 0.2 – 0.7 และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการ(VAT) โดยมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติที่ร้อยละ 25 สำหรับสินค้าอุปโภคและบริการทั่วไป อย่างไรก็ตามสินค้าจำพวกอาหารจะมีอัตราภาษีที่ร้อยละ 14 และร้อยละ 8 สำหรับบริการการขนส่งผู้โดยสาร โรงแรมและที่พัก และโรงภาพยนตร์ ทั้งนี้ รายจ่ายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การธนาคารและการประกันภัย หนังสือและสิ่งพิมพ์ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดอัตราภาษีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและลำดับขั้นการจ่ายภาษี เว็บไซต์กระทรวงการคลังนอร์เวย์


ภาษีบุคคลธรรมดา

บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์และมีรายได้จากการทำงานในนอร์เวย์ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบุคคลดังกล่าวได้อาศัยอยู่ในนอร์เวย์นานเกินกว่า 183 วัน ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน หรือนานกว่า 270 วัน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการทำงานในนอร์เวย์รวมกันกับรายได้ที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศ ยกเว้นพนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทน้ำมันและปิโตรเลียม

หากบุคคลผู้มีรายได้ไม่ใช่บุคคลที่พำนักอยู่ถาวรในนอร์เวย์ แต่มีรายได้จากการทำงานให้กับธุรกิจในนอร์เวย์ บุคคลนั้นจะต้องจ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกับผู้พำนักอาศัยถาวร โดยรายได้ที่ใช้คำนวณฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจมาจาก

  • รายได้จากสังหาและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในนอร์เวย์ (เช่น การขายสังหาริมทรัพย์ หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
  • รายได้จากการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในนอร์เวย์ แม้ว่าผู้ที่มีรายได้จะถูกส่งให้มาทำงานในนอร์เวย์โดยตัวแทนจัดหางานในต่างประเทศก็ตาม
  • รายได้จากการให้บริการส่วนตัว (เช่น เลขานุการ ล่าม) จากการทำงานให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในนอร์เวย์ แม้ว่าผู้ที่มีรายได้จะถูกส่งให้มาทำงานในนอร์เวย์โดยตัวแทนจัดหางานในต่างประเทศก็ตาม
  • รายได้ค่าตอบแทนจากการทำงานในฐานะกรรมการบริษัท (หรือตำแหน่งงานในระดับบริหารงานในบริษัท) ในบริษัทที่จดทะเบียนในนอร์เวย์
  • รายได้จากเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทสัญชาตินอร์เวย์ ให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในนอร์เวย์ (Non-resident shareholders) จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 25 ของเงินปันผลทั้งหมด

เงินได้สุทธิสำหรับการคำนวณภาษี (Taxable Income) ของบุคคลธรรมดาจะคำนวณจากเงินเดือน เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ เงินรายได้จากสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนหรือหุ้นต่าง ๆ เงินส่วนแบ่งจากการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วน รายได้จากหุ้นกู้แปลงสภาพ สิทธิในการถือครองหุ้น (ESOP) เงินกำไรจากการประกอบกิจกรรมการเกษตรและการค้า ไม่ว่ารายได้ดังกล่าวจะได้มีการจ่ายจริงในลักษณะตัวเงินหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้มีรายได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นโดยบริบูรณ์และเคยใช้เป็นที่พำนักเป็นการถาวรไม่น้อยกว่า 1 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับบ้านพักตากอากาศ หรือที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ) ตลอดจนรายได้จากการขายหลักทรัพย์ หุ้นและพันธบัตรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามความเหมาะสม

ผู้มีรายได้สามารถนำรายจ่ายต่าง ๆ มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ของรายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 4,000 โครนนอร์เวย์ แต่ไม่เกิน 70,350 โครนนอร์เวย์ โดยปกติแล้วผู้มีรายได้จะสามารถหักรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 43,600 โครนนอร์เวย์ หรือ 87,200 โครนนอร์เวย์ สำหรับคู่สมรสที่ต้องการแจ้งจ่ายภาษีร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้พำนักอาศัยถาวรในนอร์เวย์สามารถนำเงินดอกเบี้ยจ่าย (เช่น ดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อซื้ออาคาร) มาหักภาษีได้โดยไม่จำกัดวงเกิน และหากผู้มีรายได้ซึ่งเดิมมิได้เป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในนอร์เวย์ ได้กลายมาเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศในระหว่างปีภาษี สัดส่วนการจ่ายภาษีของผู้มีรายได้ดังกล่าวจะลดลงตามวันที่ได้กลายมาเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศ

อนึ่ง หากผู้มีรายได้มีบุตรและบุตรมีอายุไม่เกิน 12 ปีจะสามารถขอลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีก 25,000 โครนนอร์เวย์สำหรับบุตรคนแรก และอีก 15,000โครนนอร์เวย์สำหรับบุตรคนถัดไป นอกจากนี้ หากผู้มีรายได้มีอายุน้อยกว่า 34 ปี และกำลังออมเงินเพื่อซื้อที่พักอาศัยจะสามารถหักภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินออมทั้งปี โดยต้องมีเงินออมเพื่อการดังกล่าวตั้งแต่ 20,000 โครนนอร์เวย์ และขอลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 โครนนอร์เวย์ หรือจากเงินออมสูงสุด 150,000 โครนนอร์เวย์ นอกจากนี้ ผู้มีรายได้ยังสามารถขอลดหย่อนภาษีจากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนบำเน็จบำนาญ ในอัตราสูงสุดที่ 15,000 โครนนอร์เวย์อีกด้วย

ลูกจ้างชาวต่างชาติ (Expatriates) สามารถเลือกขอลดหย่อนภาษี ในอัตราร้อยละ 10 จากค่าตอบแทนทั้งหมด โดยส่วนลดหย่อนจะต้องไม่เกิน 40,000 โครนนอร์เวย์ต่อปี โดยการลดหย่อนจะให้เฉพาะสองรอบภาษีแรกสำหรับผู้มีรายได้ที่มีสถานะเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในนอร์เวย์และหากผู้มีรายได้ที่เป็นลูกจ้างชาวต่างชาติและไม่ได้มีสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในนอร์เวย์ บุคคลดังกล่าวจะสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 10 จากค่าตอบแทนทั้งหมดโดยไม่มีขั้นต่ำ โดยการขอลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีรายได้ที่ไม่ใช่เป็นผู้พำนักถาวรในนอร์เวย์นั้น จะขอลดหย่อนได้เฉพาะรายได้ที่เกิดจากการทำงานในนอร์เวย์เท่านั้น

อัตราภาษี (แบบขั้นบันได)

รายได้ / ปี / โครนนอร์เวย์ อัตราภาษี
ต่ำกว่า 399,500 ได้รับการยกเว้นภาษี
399,500 - 471,200 ร้อยละ 28
471,200– 765,800 ร้อยละ 37
สูงกว่า– 765,800 ร้อยละ 40

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบท เช่น Finnmark และ Nord-Troms ที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 399,500 - 471,200 โครนนอร์เวย์ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเหลืออัตราร้อยละ 24.5 ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 471,200– 765,800 โครนนอร์เวย์ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเหลืออัตราร้อยละ 31.5 โดยเป็นอัตราภาษีรวมที่เก็บจากหน่วยงานกลาง (National Tax Rate) และหน่วยงานท้องถิ่น (Municipal Tax Rate) นอกจากนี้ ผู้มีรายได้ที่ทำงานในเขต Finnmark และ Nord-Troms ยังสามารถขอลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีก 15,000 โครนนอร์เวย์ และ 30,000 โครนนอร์เวย์ สำหรับคู่สมรสที่ต้องการยื่นแบบภาษีพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่ห่างไกล

นอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว บุคคลธรรมดาอาจต้องจ่ายภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีสินทรัพย์ โดยจะคิดในอัตราร้อยละ 0.7 สำหรับภาษีท้องถิ่น (Municipality tax rate) และอัตราร้อยละ 0.4 สำหรับภาษีส่วนกลาง (National tax rate) จากมูลค่าสินทรัพย์รวมที่เกินกว่า 700,000 โครนนอร์เวย์ โดยหากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จะมีการคิดอัตราภาษีเพิ่มเติมจากราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ในอัตราร้อยละ 0.2 – 0.7 ตามแต่พื้นที่ที่สินทรัพย์นั้น ๆ ตั้งอยู่

ค่าแรงขั้นต่ำและค่าล่วงเวลา

การจ้างแรงงานในนอร์เวย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และนายจ้างยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น เงินประกันสังคม หรือสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับการจ้างแรงงานหนึ่งคนอีกด้วย

แม้ว่ากฏหมายแรงงานนอร์เวย์มิได้ระบุค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ว่าจ้างมักจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน ประเภทของงาน และพื้นที่จ้างงาน ทั้งนี้สหภาพแรงงานในองค์กรขนาดใหญ่จะร่วมกันกับนายจ้างในการพิจารณาค่าตอบแทนทุก ๆ ปี ส่งผลให้นายจ้างและลูกจ้างในองค์กรอื่น ๆ มักอิงการจ่ายค่าแรงงานไม่ต่างจากราคาตลาดมากนัก เช่น การจ้างแรงงานทำงานร้านอาหาร โรงแรม หรือกิจการทั่วไป จะมีค่าจ้างก่อนหักภาษีระหว่าง 100 – 180 โครนนอร์เวย์ต่อชั่วโมง และหากเป็นการจ้างงานประจำ จะมีค่าจ้างอยู่ระหว่าง 375,000 – 475,000 โครนนอร์เวย์ต่อปี แล้วแต่ประเภทของงาน พื้นที่ทำงาน หรือประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเอง

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 40 จากค่าจ้างแรงงานเดิม เช่น ค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงในเวลาทำงานปกติอยู่ที่ 100 โครนนอร์เวย์ต่อชั่วโมง ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงเป็นเงิน 140 โครนนอร์เวย์ต่อชั่วโมงสำหรับการทำงานล่วงเวลา นอกจากนี้ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนสำหรับวันลาพักร้อน (Holiday pay) ในอัตราร้อยละ10-12 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมดในปีก่อนหน้าอีกด้วย


อุตสาหกรรม ค่าจ้างแรงงานต่อเดือน (โครนนอร์เวย์) ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
2555 – 2556
ปี 2555 ปี 2556
ค่าจ้างแรงงานต่อเดือนโดยเฉลี่ย 37,300 38,500 3.2
การเกษตร ป่าไม้ และประมง 35,800 36,600 2.2
เหมืองแร่ 50,800 53,500 5.3
อุตสาหกรรมการผลิต 37,300 38,800 4.0
ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และพลังงาน 44,900 47,700 6.2
น้ำและการจัดการของเสีย 35,600 36,600 2.8
การก่อสร้าง 35,700 36,600 2.5
การค้าปลีกและค้าส่ง และการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ 33,100 34,200 3.3
การขนส่งและให้บริการคลังสินค้า 36,600 37,600 2.7
โรงแรมที่พักและร้านอาหาร 26,900 27,500 2.2
การติดต่อสื่อสาร 47,000 49,100 4.5
การเงินและการประกันภัย 47,900 49,300 2.9
อสังหาริมทรัพย์ 43,100 45,300 5.1
Professional, scientific and technical activities 47,800 49,600 3.8
Administrative and support service activities 31,700 32,900 3.8
หน่วยงานภาครัฐและกิจการทหาร 40,300 41,400 2.7
การศึกษา 38,900 39,600 1.8
สาธารณสุข 33,800 34,700 2.7
บันเทิง ศิลปะ 35,100 36,100 2.8
ธุรกิจอื่น ๆ 34,800 36,200 4.0
ที่มา : สำนักงานสถิตินอร์เวย์ http://ssb.no/


นอกจากค่าแรงปกติแล้ว นายจ้างยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินในการจ้างงานอีกด้วย โดยสามารถจำแนกเป็นสัดส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ที่มา : สำนักงานสถิตินอร์เวย์ http://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/statistikker/arbkost


การจ้างแรงงานต่างชาติ

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)- บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยจะต้องขออนุญาตทำงานจากรัฐบาลนอร์เวย์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทำงานประมาณ 2,500โครนนอร์เวย์ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตประมาณ 1 – 3 เดือน โดยใบอนุญาตทำงานดังกล่าว จะถูกออกให้พร้อมกันกับใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในนอร์เวย์ (Residence Permit) โดยปกติแล้วชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จะต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และใบอนุญาตให้พำนักอาศัย(Residence Permit) ก่อนเดินทางถึงนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม แรงงานฝีมือและผู้ชำนาญการในบางสายอาชีพมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นให้สามารถขอใบอนุญาตทำงานขณะพักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ได้ แต่ผู้ยื่นขอจำเป็นต้องมีวีซ่าให้พักอาศัยอยู่ในนอร์เวย์ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย (เช่น นักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในนอร์เวย์ และได้งานประจำในนอร์เวย์)


ประกันสังคม

ลูกจ้างทั้งชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่ทำงานในนอร์เวย์จะได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายประกันสังคม (the National Insurance Act)โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหากลูกจ้างต้องขาดงานจากการป่วยในระยะเวลา 16 วันแรก หรือจ่ายเงินทดแทนสำหรับเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร การอนุบาลบุตร ค่าตอบแทนในช่วงขาดงานสำหรับดูแลบุตรที่ป่วย เป็นต้น โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคมขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 2 ของค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม(the National Insurance basic amount) ระหว่าง 1 – 12G (G = National Insurance basic amount = 87, 328 โครนนอร์เวย์ ในปี 2557)

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดประกันสังคม

สำหรับลูกจ้างผู้มีรายได้ในนอร์เวย์ จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 7.8 หรือในอัตราร้อยละ 11 สำหรับรายได้จากกิจการของตนเอง เว้นแต่กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมง ป่าไม้ และเกษตรกรรม ผู้มีรายได้จะจ่ายภาษีเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ที่ร้อยละ 7.8

ค่าเช่าที่ดิน

ราคาค่าเช่าที่ดินในนอร์เวย์ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานราคาตายตัว ขึ้นอยู่กับทำเลและการตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า โดยส่วนใหญ่จะเปิดเช่าในช่วงเวลา 5 -10 ปี นอกจากนี้ หากตัดสินใจจะใช้ที่ดินเพื่อการค้า อุตสาหกรรมหรือการอยู่อาศัยแบบระยะยาว จะนิยมซื้อที่ดินมากกว่าการเช่า


ค่าเช่าสำนักงานหรือโรงงาน

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่องของนอร์เวย์ ทำให้ค่าเช่าสำนักงานและพื้นที่หน้าร้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยค่าเช่าสำนักงานในเมืองเศรษฐกิจสำคัญ เช่น กรุงออสโล มีค่าเช่าต่อตารางเมตรประมาณ 4,000 โครนนอร์เวย์/ปี (ราคาเฉลี่ยใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2557) ซึ่งแม้จะมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงออสโลจะเพิ่มขึ้นถึง 70,000 ตารางเมตรภายในสิ้นปี 2557 แต่ปริมาณความต้องการเช่าสำนักงานก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยมีสัดส่วนการเช่าพื้นที่รวมในปัจจุบัน (2 ไตรมาสแรกของปี 2557) เกินกว่าร้อยละ 90 ของสำนักงานให้เช่าทั้งหมดในกรุงออสโล

สำหรับการเช่าหน้าร้านเพื่อทำกิจการพบว่า พื้นที่การค้าสำคัญในกรุงออสโล เช่น ถนน Karl Johans เป็นพื้นที่ที่มีค่าเช่าสูงที่สุดพื้นที่หนึ่งในนอร์เวย์ เฉลี่ย 20,000 โครนนอร์เวย์ /ตารางเมตร/ ปี หรือพื้นที่ถนนใกล้เคียง เช่น ถนน Øvre ถนน Nedre Slottsgate หรือถนน Akersgata จะมีค่าเช่าประมาณ 11,000 -13,000 โครนนอร์เวย์/ตารางเมตร/ปี อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าจะขึ้นกับระยะเวลาการเช่าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วยเช่นกัน


ค่าเช่าคลังสินค้า

พื้นที่สำคัญสำหรับการประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมคือบริเวณชานกรุงออสโล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น Groruddalen, Alnabru และ Furuseth จะมีค่าเช่าพื้นที่ประมาณ 1,150 โครนนอร์เวย์/ ตารางเมตร/ ปี

ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา

ค่าไฟฟ้าในนอร์เวย์มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอตามปริมาณการผลิตและการใช้งานจริง โดยราคาไฟฟ้าในไตรมาสแรกของปี 2557 เป็นไปดังตาราง

รายการ ไตรมาสแรกของปี 2557 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
Øre/KwH* ไตรมาส ปี
ค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน (ไม่รวมภาษี)
New fixed-price contracts-1 year or less1 33.4 -10.0 -4.6
New fixed-price contracts-1 year or more1 35.8 -4.3 0.8
All other fixed-price contracts 36.2 -1.1 0.6
Contracts tied to spot price 29.3 -14.6 -14.8
Variable price (not tied to spot price) 35.8 -6.5 -0.6
ค่าไฟฟ้าสำหรับธุรกิจ (ไม่รวมภาษี)
Services 29.9 -13.3 -12.3
Manufacturing excl. energy-intensive manufacturing 28.4 -11.8 -16.0
ManufacturiEnergy-intensive manufacturing 29.3 0.3 -1.3
ที่มา : สำนักงานสถิตินอร์เวย์ http://ssb.no/en/energi-og-ndustri/statistikker/elkraftpris/kvartal/2014-05-26#content


ค่าน้ำประปา จะถูกหักจากภาษีที่ประชาชนหรือบริษัทจ่ายให้รัฐบาล เป็นอัตราค่าบริการรายปี โดยจะจ่ายให้กับเทศบาล (kommune) ที่บุคคล หรือองค์กรนั้นๆ มีสำมะโนครัวอยู่ อัตราค่าบริการแตกต่างกันตามแต่ละเทศบาล

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดข้อมูลค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา


อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์

ค่าใช้บริการโทรศัพท์สำหรับการโทรในประเทศทั่วไป (ไม่รวมการซื้อแพ็คเกจการโทร หรือบริการพิเศษที่เสนอราคาที่ต่ำกว่าเล็กน้อย) คิดค่าบริการนาทีละ 0.5 – 1 โครนนอร์เวย์ (ไม่รวมค่าต่อสาย หรือ flagfall สำหรับนาทีแรก)


อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว 6 Mbps สำหรับการเชื่อมต่อไม่จำกัด มีค่าบริการประมาณ 250 – 400 โครนนอร์เวย์ต่อเดือน

สรุปค่าบริการต่ำสุดสำหรับการใช้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (โครนนอร์เวย์/ เดือน)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ fixed line Broadband Mobile Broadband
45 – 170 55 – 135 150 – 290 50 – 80

ค่าเชื้อเพลิง

เนื่องจากนอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ทำให้ราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากร มีราคาที่ค่อนข้างต่ำ โดยราคาน้ำมันขายปลีกเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นดังนี้

รายการ ราคา
น้ำมันเบนซิน 95 ไร้สารตะกั่ว 15.3 (โครนนอร์เวย์/ ลิตร)
น้ำมันดีเซล 13.2 (โครนนอร์เวย์/ ลิตร)
ก๊าซธรรมชาติ (สำหรับเติมพาหนะขับเคลื่อนด้วยก๊าซ autogass) 6.95 (โครนนอร์เวย์/ ลิตร)
ก๊าซธรรมชาติ (สำหรับถังขนาด 10/11 กก. ใช้ในครัวเรือน) 199 (โครนนอร์เวย์/ ถัง)