คู่ค้าของท่าน

ภาคบริการ

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
สมาพันธ์ผู้ประกอบการนอร์เวย์
The Confederation of Norwegian Enterprise (Næringslivets Hovedorganisasjon; NHO)
www.nho.no/en/
สมาคมการท่องเที่ยว www.turistforeningen.no/
สภาหอการค้านอร์เวย์ http://chamber.no/
สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์
The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)
http://lo.no/language/English/
สมาพันธ์ UNIOS (สมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพ) www.unio.no/no/english
สมาคมวิชาชีพพยาบาล www.nsf.no
สมาคมวิชาชีพนักกายภาพบำบัด www.fysio.no
สมาคมนวดแห่งนอร์เวย์ www.massasjeforbundet.no