คู่ค้าของท่าน

ภาคอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
กระทรวงน้ำมันและพลังงาน

www.regjeringen.no/nb/dep/oed/id750/

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมประมง

www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/id709/