หน่วยงานภาคเอกชน

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
The International Network of Norway (INN) Oslo Chamber of Commerce Henrik Ibsens gate 100 0255 Oslo Næringsforeningen i Stavanger-regionenNedre Strandgate 11 A, Oslo
(+ 47) 51 51 08 80
(+ 47) 51 51 08 81
post@stavanger-chamber.no
www.rosenkilden.com
Norway Exports Norway Exports Olaf Helsets vei 5 0609 Oslo
(+ 47) 21 62 78 00
international@findexaforlag.no
www.norwayexports.no
Norwegian Farmers and Smallholders Union www.smabrukarlaget.no
The Federation of Norwegian Industries Middelthuns gate 27, Oslo Postadresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo
(+ 47)  23 08 88 00
post@norskindustri.no
www.norskindustri.no/Om-Norsk-Industri/Kontakt-oss/
Abelia - Association of Norwegian ICT- and Knowledgebased Enterprises Middelthunsgate 27, (Næringslivets Hus), Majorstuen, Oslo
(+47) 23 08 80 70
post@abelia.no
http://abelia.no/english/category255.html
Norwegian Oil and Gas Association The Norwegian Oil and Gas Association,  Vassbotnen 1, 4313 Sandnes
(+47) 51 84 65 00
(+47) 51 84 65 01
firmapost@norog.no
www.norskoljeoggass.no/en/
Major Trade Organizations in Norway
Confederation of Norwegian Enterprise
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Majorstuen, Oslo
(+47) 23 08 80 00
(+47) 23 08 80 01
firmapost@nho.no
www.nho.no/english/
Federation of Norwegian Industries Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Majorstuen, Oslo
(+47) 230 888 00
post@norskindustri.no
www.norskindustri.no/english/
Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises Henrik Ibsens gate 90 Solli Plass, Oslo
(+47) 22 54 17 00
(+47) 22 56 17 00
info@virke.no
www.virke.no
ICT Norway IKT-Norge, Oscarsgate 20, 0352 Oslo
(+47) 22 54 27 40
mail@ikt-norge.no
http://ikt-norge.no/english/