รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในนอร์เวย์มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับสมาคมผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถหาข้อมูลรายบริษัทจากสมาคมต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
Norges Lastebileier-Forbund (สมาคมรถบรรทุกแห่งนอร์เวย์) St. Olavsgt. 25, Postboks 7134 St. Olavs plass, 0130 Oslo
(+47) 22033200
(+47) 22205615
www.lastebil.no/Om-NLF/Faggruppene

Norges Rederiforbund (สมาคมเจ้าของเรือ) Postboks1452 Vika, 0116 Oslo
(+47) 22401500
(+47) 22401515
post@rederi.no
www.rederi.no/nrweb/english.nsf
Logistics Federation (สหภาพโลจิสติกส์) www.logistikkforeningen.no/index.php?page_id=90&article_id=851
Nortrade www.nortrade.com