หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
Norwegian Government Einar Gerhardsens plass 3, Oslo
(+47) 22 24 90 90
redaksjonen@dss.dep.no
www.regjeringen.no/en.html?id=4
Central Bank of Norway (Norges Bank) Norges Bank, P.O. Box 1179 Sentrum 0107 Oslo
(+47) 22 31 60 00
central.bank@norges-bank.no
www.norges-bank.no/en/
Statistics Norway
(สำนักงานสถิตินอร์เวย์)
Akersveien 26, 0177 Oslo
(+47) 62 88 50 00
(+47) 21 09 49 73
ssb@ssb.no
www.ssb.no/english/
Norwegian Petroleum Directorate Professor Olav Hanssens vei 10, Oslo
(+47) 51 87 60 00
postboks@npd.no
www.npd.no/en/
Innovation Norway Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13, 0104 Oslo
(+47) 22 00 25 00
post@innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/no/english/
Ministry of Foreign Affairs 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse, Oslo
(+47) 23 95 00 00
(+47) 23 95 00 99
www.regjeringen.no/en/dep/ud.html?id=833
Ministry of Trade, Industry and Fisheries Kongens gate 8, OsloGrubbegata 1, Oslo.
(+47) 22 24 90 90
www.regjeringen.no/en/dep/nfd.html?id=709
Ministry of Agriculture and Food Teatergata 9 (R6), Oslo
(+47) 22 24 90 90
(+47) 22 24 95 59
postmottak@lmd.dep.no
www.regjeringen.no/en/dep/lmd.html?id=627
Ministry of Petroleum and Energy Akersgata 59, Oslo
(+47) 22 24 90 90
(+47) 22 24 95 65
www.regjeringen.no/en/dep/oed.html?id=750
Ministry of Education and Research Kirkegata 18, Oslo
(+47) 22 24 90 90
postmottak@kd.dep.no
www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586
Ministry of Finance Akersgata 40, 0180 Oslo
(+47) 22 24 90 90
(+47) 22 24 95 14
postmottak@fin.dep.no
www.regjeringen.no/en/dep/fin.html?id=216
Norwegian Tax Administration (+47) 22 07 70 00.
www.skatteetaten.no/en/
กระทรวงเกษตรและอาหาร
Ministry of Agrilculture and food
www.regjeringen.no