ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจท้องถิ่น

ปิโตรเลียม

นอร์เวย์เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 และน้ำมันเป็นอันดับ 5 ของโลก ดังนั้น อุตสาห กรรมปิโตรเลียม จึงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในนอร์เวย์ เพราะไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งในประเทศ หากยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นด้วย ทั้งนี้ สัดส่วนกิจกรรมในภาคปิโตรเลียม คิดเป็นร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ / ร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งประเทศ / กว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากการส่งออก และสร้างงานถึง 250,000 ตำแหน่ง http://www.invinor.no/no/Industries/Oil-and-Gas/

อุตสาหกรรมการเดินเรือ / ต่อเรือ (Maritime industry)

เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญ โดยในปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินเรือในนอร์เวย์กว่า 7,500 บริษัท ก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 100,000 อัตรา และมีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรมสูงกว่า 4 แสนล้านโครนนอร์เวย์ต่อปี

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดอุตสาหกรรมการเดินเรือ / ต่อเรือ (Maritime industry)อุตสาหกรรมประมง

ปัจจุบันนอร์เวย์มีปริมาณการจับปลาและสัตว์น้ำ มากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยมีการ ส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 130 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีเรือที่จดทะเบียนเพื่อการประมงในนอร์เวย์ประมาณ 10,000 ลำ และสามารถจับปลาและสัตว์ทะเลอื่น ๆ รวมประมาณ 2.5 – 3 ล้านตันต่อปี โดยที่ร้อยละ 95 ของสัตว์ทะเลที่จับได้จะถูกส่งออก ทำให้ธุรกิจอาหารทะเลของนอร์เวย์เป็นอุตสาหกรรมอาหารรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดอุตสาหกรรมประมง


อุตสาหกรรมป่าไม้

ปัจจุบันพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของนอร์เวย์ครอบคลุมเนื้อที่ราว 20 ล้านเอเคอร์ (ราว 81,000 ตารางกิโลเมตร) เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอีกหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยไม้หรือผลิตภัณฑ์จากป่าเป็นวัตถุดิบ หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยในปัจจุบันนอร์เวย์จัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ โดยใช้ไม้เป็นวัสดุเพื่อให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดอุตสาหกรรมป่าไม้