สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของลัตเวีย
(Investment and Development Agency of Latvia- LIAA)
2 Perses Street, Riga, LV-1442, Latvia
(+371) 67039400
(+371) 67039401
liaa@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv/en
สำนักงานสรรพากรของลัตเวีย
(State Revenue Service)
Uzvaras iela 1, Alūksne, LV-4301
(+371) 67120000
VID.konsultanti@vid.gov.lv
www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=2
กระทรวงการคลังแห่งลัตเวีย
(Ministry of Finance of the Republic of Latvia)
(+371) 67095405
(+371) 67095410
info@fm.gov.lv
www.fm.gov.lv
สถาบันพัฒนาการเงินแห่งลัตเวีย
(Latvian development financial institution)
(+371) 67774010
altum@altum.lv
www.hipo.lv/en/about_the_bank/
กระทรวงการต่างประเทศ
(Ministry of Foreign Affairs )
K.Valdemara street 3, 
Riga LV-1395, Latvia
(+371) 67016201
(+371) 67828121
mfa.cha@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv/en/