สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจที่มีศักยภาพในตลาดฟิจิ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม (น้ำดื่ม Pure Fiji) เนื้อสัตว์ (ยกเว้นเนื้อหมู) เป็นต้น


ภาคการค้า

วิทยุ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เหล็ก อาหารแปรรูป และยา


ภาคบริการ

บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์


ภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลัตเวีย ปกคลุมด้วยป่าไม้ ดังนั้นอุตสาหกรรมไม้ จึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเหล็ก พลาสติกและสิ่งทอ, ปุ๋ย, เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสะอาด, เภสัชภัณฑ์, เครื่องจักรกลทางการเกษตร, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


ธุรกิจไทยในพื้นที่

ร้านอาหาร/ภัตตาคาร สปา