เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนควรคำนึงถึงในการจัดตั้งธุรกิจในนอร์เวย์ ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการควรสื่อสารภาษาอังกฤษหรือนอร์เวย์ได้เป็นอย่างดี
 2. ข้อมูลทางการค้าในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทของท่านควรมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการครบถ้วน
 3. หากท่านมีลูกค้าที่เป็นที่รู้จัก   และสามารถเปิดเผยชื่อได้  ท่านควรมีการกล่าวถึงลูกค้าเหล่านั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในบริการหรือสินค้าของท่านเอง
 4. ผู้ประกอบการควรเชิญคู่ค้ามาเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงงานในประเทศไทย  เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเห็นกระบวนการผลิตหรือการทำงาน ทั้งยังสร้างโอกาสในการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น
 5. ผู้ประกอบการควรประสานงานอย่างมืออาชีพ กล่าวคือ ควรตอบคำถาม หรือส่งมอบงานบริการหรือสินค้าตามที่ได้สัญญากันไว้
 6. เจ้าของหรือผู้บริหารมีความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างดีพร้อมทั้งพัฒนาสินค้า หรือบริการให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
 7. ควรมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างถี่ถ้วน 
 8. รู้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
 9. ชาวนอร์เวย์  ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม
 10. สินค้าต้องมีเอกลักษณ์  มีความโดดเด่น
 11. สินค้าหรือบริการที่กระจายรายได้ให้กับสังคม  (มี CSR) หรือประเทศกำลังพัฒนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. เน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูง  โดยเฉพาะสินค้าจำพวกเทคโนโลยี  สินค้าเกี่ยวกับเด็ก หรืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์