รู้จักนอร์เวย์

การต่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศของนอร์เวย์

  1. สนับสนุนการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้มีธรรมาภิบาล (good governance) และระบบการบริหารที่ดีขึ้น และให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การขจัดความยากจน สิทธิแรงงานและสิทธิในการทำงานที่มีคุณค่า การเจรจาลดอาวุธระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (โดยเน้นการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการลดการตัดไม้ทำลายป่าในประเทศกำลังพัฒนา โครงการการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
  2. ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์มุ่งเหนือ (High North) โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อนบ้านในกลุ่มนอร์ดิกและบอลติก รวมถึงส่งเสริมบทบาทของนอร์เวย์ในสภาอาร์กติก (Arctic Council) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาร์กติกอีก ๗ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก (รวมทั้งเกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร) ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ รัสเซีย สวีเดนและสหรัฐอเมริกา
  3. ให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับสหภาพยุโรป และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization – NATO) โดยเฉพาะการเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบ NATO และ UN
  4. นอร์เวย์เข้าร่วมเป็นสมาชิก ASEM เมื่อปี 2555 และเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia –TAC) กับอาเซียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยล่าสุดทั้งสองฝ่าย ได้เห็นชอบ Joint Declaration of ASEAN-Norway Cooperation เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนยิ่งขึ้น
  5. นอร์เวย์เป็นสมาชิกกลุ่ม EFTA โดยไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่มีการสนับสนุนทางการเงินผ่าน European Economic Area (EEA) and Norway Grants ให้แก่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม